World Unites to Adopt Plan 'Towards Pollution-Free Planet'